IoT rendezvények

1
1

Szakmai szótár

*kattintson a megfelelő kezdőbetűre a címszavakért

Adomány:
magánszemélytől, alapítványtól, intézménytől vagy vallási felekezettől kapott pénz. Az adományt nem kell visszafizetni, ugyanakkor meghatározott célra kell felhasználni.

Alapkutatás:
az általános tudományos és technikai tudásanyag bővítése, amely nem kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitűzésekhez. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Aláírási címpéldány:
meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező, közjegyző által hitelesített okirat, amely tartalmazza a cég képviseletében aláírásra jogosultak – cégjegyzésre jogosultak – aláírásának mintáját. Az OM elfogadja a számlavezető bank, illetve a Magyar Államkincstár által jóváhagyott aláírás bejelentő másolatát is.

Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás:
a támogatási szerződés kedvezményezettjének számlavezető pénzintézete által elfogadott felhatalmazás, amellyel a kedvezményezett felhatalmazza a pénzintézetet arra, hogy az OM – mint jogosult – a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 87.§, (4) bek. eseteire vonatkozó követelését a megadott számláról beszedje. Nincs szükség azonnali beszedési megbízásra olyan magánszemélyek esetén, akik – külön jogszabály alapján – nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán keresztül lebonyolítani, illetve olyan támogatások esetén, amelyek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor. [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 83.§, (2) bek. f. pontja].

ÁHT:
a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.]

Állami támogatás:
normatív és nem normatív költségvetési és önkormányzati támogatás.

Cégkivonat:
a cégbíróság által kiállított okirat, amely hitelesen tanúsítja a cégjegyzék fennálló adatait. Az OM elfogadja az eredeti cégkivonatot és az Igazságügyi Minisztérium adatbázisából kinyomtatott cégkivonat közjegyző által hitelesített másolatát is.

Cégszerű aláírás (cégjegyzés):
olyan írásbeli jognyilatkozat, amelyet a társaság képviseletére jogosult személy a társaság nevében, meghatározott formában tesz (ld. aláírási címpéldány). Olyan szervezet esetében, amely nem gazdasági társaság, cégszerű aláírás a szervezet képviseletére jogosult személynek a szervezet nevében aláírt jognyilatkozata. (A cégszerű aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása. A pályázattal kapcsolatos ügyekben nem kötelező a bélyegző használata, de ha használják, akkor következetesen használni kell.)

Egészségterv:

egy közösség hosszú távú felelősségvállalási dokumentuma a tagok egészségének megőrzéséért. A közösség „működési” helyét, amelyre az egészségterv vonatkozik, színtérnek is nevezik egyes pályázatokban.

Egészségterv fejezetei:

1. A színtér állapotleírása (statisztikák, jelentések, adatok)

2. Problématérkép (Azonnali beavatkozást igénylő/Komplex/Helyben megoldható problémákra bontva)

3. Stratégia (Alapvető elvek felsorolása: esélyegyenlőség, a szolidaritás, az emberközpontú szolgáltatási alapállás, az átláthatóság és az elszámoltathatóság, Külső és belső környezet SWOT-jai alapján alfejezetek: Stratégiai irányok és Gyors beavatkozást igénylő területek, Stakeholder analízis)

4. Cselekvési terv (kommunikációval támogatott helyi projektek összessége a színtér egy év alatt kezelhető problémáira, Ki?, Kinek?, Mit?, Hogyan?, Miért?, Mikor?, Miből? kérdésekre konkrét válaszokkal). Az egészségterv három időszakra bontva határoz meg egészségjavító módszereket, e három szakasz elnevezései: előkészítő, megvalósító és megerősítő szakasz. A terv egyes elemeinek logikus rendben kell egymásra épülni.

5. Visszacsatolás – kommunikáció a tapasztalatokról a színtér szereplői számára (tevékenységek bemutatása, felelősök, ütemezés), a rögzített elvek megvalósulásának vizsgálata

Egyéb forrás:

a projekt összköltségének az a része, amely a pályázó rendelkezésére áll saját forrásán és az adott pályázatban igényelt támogatásán felül. Az egyéb forrásba tartozik a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83.§-a (1) bekezdése b) pontjának 6. és 7. alpontjaiban meghatározott szervezetektől kapott támogatás, beleértve az Európai Uniótól és a más államoktól kapott támogatást is.

Erőforrás (saját erő):
a célok megvalósításához rendelkezésre álló illetve igénybe vehető saját meglévő, valamint megszerezhető természetbeni / infrastrukturális, pénz és önkéntes munkában testet öltő érték.

 

Fejlesztési (versenyképességi, növekedési) pólus:
Körülhatárolt földrajzi területen, egy innovatív jellegű közös projekt köré csoportosuló azon vállalatok, köz- és magán képzési- és kutató-központok összességét jelenti, amelyek hatástöbblet elérése érdekében partnerségi kapcsolatban való részvételre kötelezik el magukat. A partnerség egy technikai-tudományos terület és az ahhoz kapcsolódó piac mentén szerveződik. A partnerség révén érhető el a pólusnak az a kritikus tömege, ami a versenyképesség és a nemzetközi láthatóság eléréséhez szükséges.

A fejlesztési pólusok kialakításának célja, hogy meghatározott nagyvárosok olyan központokká váljanak, amelyek tartósan képesek erősíteni önmaguk és tágabb térségük (nemzetközi) versenyképességét. A fejlesztési pólusok harmonikus, egymással együttműködő (város) hálózatok központjaiként egy policentrikus településrendszer elemeiként az ország egészének versenyképességét növelik. A pólusokhoz kapcsolódó fejlesztéseknek alapvetően négy funkcionális szintje különböztethető meg, amelyek közül az

A fejlesztési pólusok kérdése az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban és az Országos Területfejlesztési Koncepcióban is kiemelt szerepet kap (amelyek tervezési és egyeztetési folyamatában alakult ki a „magyar változat”, s a koncepciókba már új, fejlesztési pólus néven kerültek megjelenítésre).  A koncepcióról szóló, 2005 decemberében  elfogadott Országgyűlési Határozat kimondja, hogy „az Országgyűlés az innováció elősegítése, valamint a versenyképesség javítása érdekében, a tudomány, a felsőoktatás, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és infrastruktúra térbeni koncentrációjára alapozva, kölcsönhatásuk és regionális szervező funkciójuk erősítésével az európai versenyképességi pólusok hálózatába illeszkedő fejlesztési pólusok kialakítását kezdeményezi és
a)       Budapestet és agglomerációját kiemelt fejlesztési pólussá,
b)       Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged városokat fejlesztési pólussá, továbbá
c)       Székesfehérvár, illetve Veszprém városát fejlesztési társközponttá jelöli ki.
továbbá szükségesnek tartja a pólusokkal együttműködő fejlesztési tengelyek, valamint a vonzáskörzetük dinamizálására képes nagyvárosok gazdasági térszervező szerepének megerősítését.”
(www.aluta.hu/files/letoltheto/Fejlesztesi_polusok_Magyarorszagon.doc)

Foglalkoztatott létszám:
a teljes munkaidőben foglalkoztatottak teljes állományi létszáma KSH útmutató alapján.

Gantt táblázat:
olyan ütemterv, amely a munkaszakaszokat, a munkaszakaszokon belül a feladatokat és részfeladatokat, továbbá az elvégzésükhöz szükséges időt (év, hónap, hét, esetleg nap) tartalmazza.

Hasznosítási terv:
a projekt eredményeinek a projekt befejezése utáni 3-5 éves időszakra szóló felhasználási terve.

Ipari vagy alkalmazott kutatás:
új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Kedvezményezett:
a támogatási szerződésben: támogatott; támogatásban részesülő.

Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés:
az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is). Nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Kisvállalkozás:
50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10.000.000 euró/év nettó árbevétel és mérlegfőösszeg. [2004. évi XXXIV. törvény]

Klaszter:
A Klaszter az Európai Unióban már régóta ismert és jól működő szerveződési modell, így ezek létrejöttét az EU maga is ösztönzi. A Klaszter nemzetközi (OECD-LEED) definíció szerint „olyan horizontálisan, vagy vertikálisan kapcsolódó önálló jogi személyiségű cégek integrációja, amelyek a kapcsolódó társadalmi intézményekkel együtt, ugyanabban az ágazatban dolgoznak,…regionálisan közel állnak egymáshoz, …piaci versenyzők és együttműködők alkotják, amelyeket összeköt a hosszú távú üzleti dinamika, az innováció, a közösen racionalizált tevékenységek költség csökkentő és hatékonyságot növelő üzletvitele…”. A Klaszter tehát valójában a vállalkozásoknak egy olyan nem önálló jogi személyiségű stratégiai szövetsége, amely az eddig ismert vállalkozási csoportosulásoktól több szempontban is különbözik, így jobban megfelel napjaink kihívásainak. A klaszter non-profit szerveződés, munkájának költségeit a tagok fedezik abból a megtakarításból és piaci többlet eredményből, amit a klaszter tevékenysége számukra megteremt. Tevékenységét a klaszter közösen kialakított és elfogadott szerződés alapján végzi.

Konzorcium (consortium):
pályázókból (konzorciumi tagokból) álló, a projekt megvalósítására alakult ajánlattevői társaság.

Koordinátor (co-ordinator + contractor):
a konzorcium tagjai közül az a szervezet, amelyet a többiek a projekttel kapcsolatos ügyekben közös képviseletükre felhatalmaztak.

Közbeszerzés:
a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint.

Középvállalkozás:
250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50.000.000 euró/év nettó árbevétel és mérlegfőösszeg. [2004. évi XXXIV. törvény]

Közfinanszírozású intézmény:
költségvetési szerv, közhasznú társaság, közalapítvány.

Közhasznú alkalmazás:
közhasznúnak tekinthető az olyan nyereségszerzésre nem irányuló alkalmazás (termék, eszköz, szolgáltatás), amelynek létrejöttéhez, megvalósulásához társadalmi érdek fűződik, a társadalom egésze vagy egy rétege számára hasznot jelent, általánosan elfogadott értéket képvisel, ugyanakkor jelenleg nem és hosszabb távon sem várható iránta fizetőképes piaci kereslet.

Köztartozás:
a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 87.§ (2) a) pontja szerint az adóhatóságokkal (az állami, valamint a szervezet székhelye és a projekt megvalósítási helye szerinti önkormányzati adóhatósággal, vámhatósággal, illetékhivatallal, illetékes társadalombiztosítási szervvel) szemben fennálló tartozás.

Magántámogatás:
vállalati, lakossági, külföldi támogatások, valamint nonprofit szervezetektől származó hozzájárulások.

Megbízólevél:
az aláírásra jogosult vezető által aláírt felhatalmazás, amellyel aláírási jogát meghatározott (pl. a projekt elszámolásával kapcsolatos) ügyekben tartósan átruházza valamely megbízottjára. Szerepelnie kell a megbízólevélben a megbízás tárgyának és időtartamának, valamint a megbízott nevének és aláírásának, esetleg bélyegzőlenyomatának úgy, ahogyan azt iratok aláírásakor használni fogja.

Mérföldkő (milestone):
Az összetett munkafolyamatok olyan kulcseseménye, amelynek a bekövetkezése könnyen megállapítható. Ebben a jól meghatározott ellenőrzési pontban a projekt megvalósításának előrehaladását, a költségek alakulását, a munka minőségét és az esetleges hiányosságokat meg lehet figyelni, és szükség esetén az ütemterv és a költségvetés komolyabb veszélyeztetése nélkül be lehet avatkozni a munka további menetébe.

Mikrovállalkozás:
10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2.000.000 euró/év nettó árbevétel és mérlegfőösszeg. [2004. évi XXXIV. törvény]

Munkaszakasz (work package):
a projektterv felbontása beszámolási időszakokra, a munkaterv meghatározott tartalmú és idejű szakasza. A munkaszakaszt szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás zárja.

Munkaterv (work plan):
a projekt megvalósításának terve.

Nemzetközi együttműködési projekt:
egy vagy több külföldi partner részvétele a projektben.

Pályázat:
a támogatás formális kérése, egy ötletnek a potenciális támogató elé terjesztése. Írott dokumentum. A pályázatnak minimálisan tartalmaznia kell a pályázó szervezet bemutatását, javasolt projekt szükségességét, a projekt leírását, a projekt költségvetését és a mellékleteket, amelyek rendszerint magukba foglalják a pályázó szervezet létét igazoló dokumentumokat (alapító okirat, bírósági végzés) és a javaslatot támogató egyéb dokumentumokat. A pályázat a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (formanyomtatvány, valamint kötelező mellékletek) amelyek alapját képezik a pályázó, illetve a projekt bírálatának. A NOS Kft. vállalja bármely típusú pályázat elkészítését.

Pályázat benyújtásának időpontja:
a pályázatot tartalmazó boríték, csomag postán történő feladásának postai bélyegzőn olvasható időpontja, melyet követően a beruházás kivitelezése megkezdhető.

Pályázati formanyomtatvány:
e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egyes részeinek vagy egészének bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata.

Pályázati konstrukció:
adott pl. gazdaságfejlesztési cél elérése érdekében a pályázat kiírója által meghatározott támogatásfajta, típus. A támogatási konstrukció meghirdetése, közzététele a pályázati felhívásban történik.

Pályázati felhívás (call for proposals):
meghatározott szakmai tartalommal és céllal, meghatározott kör számára – megjelentetett felhívás.

Pert diagram:
programértékelési és felülvizsgálati technika. Az ún. hálódiagram alapeleme az esemény-tevékenység pár, amellyel folyamatokat, funkciókat mutatunk be. Az esemény kezdő és befejező időpontját, a tartalékidőt, a kritikus utat, a tevékenység szöveges megnevezését és költségét tartalmazza.

Projektjavaslat (proposal, application):
A pályázati felhívásra a tájékoztató füzet kívánalmainak megfelelően összeállított tervezet.

Projekt:
tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező tervezet alapján folyó tevékenység. Azon feladat(ok) amely(ek) nem sorolhatók a hagyományos szervezeti egységek szokásos tevékenységei közé, egyszeri, konkrétan körülhatárolt célt kell elérniük, jól meghatározott költségkeretek között, pontosan rögzített határidőre. A projekt: a pályázó által a pályázatban bemutatott fejlesztés, beruházás, minőségfejlesztési vagy egyéb tevékenység, amely (megvalósítása) érdekében a pályázó támogatást igényel.

Projektvezetés (project management):
a pályázó képviselőiből álló, a projekt megvalósítását irányító csoport.

Projektvezető:
az a személy, aki a pályázó (koordinátor) megbízásából a projekt egészéért felelős.

Részfeladat (subtask):
a projekt munkaterve szerint az egyes munkaszakaszokban elvégzendő, egymástól jól elválasztható kisebb feladatok.

Saját forrás:
a támogatott projekt megvalósítására a kedvezményezett által rendelkezésre bocsátott összeg, amelybe az államháztartás alrendszereitől és az államközi szerződések alapján kapott külföldi támogatás nem számítható bele.

Saját hozzájárulás:
a projekt megvalósításához a saját forrás terhére felhasznált összeg.

Spin-off vállalkozás:
az OECD ajánlása alapján spin-off vállalkozáson olyan vállalatot, vállalkozást értünk, amelyet az alábbiak közül legalább egy jellemez:
* új gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény kutatói vagy oktatói besorolású alkalmazottja alapított;
* új gazdálkodó szervezet, amely technológiáját licenc-eljárás keretében közfinanszírozású kutatóintézettől vagy felsőoktatási intézménytől szerezte;
* új gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény alapított, illetve amelyben ilyen intézmény tőkerészesedéssel vesz részt.

Statisztikai szám:
17 jegyű szám, amelyben az 1.-8. jegy a törzsszám, a 9.-12. jegy a szakágazati kód (a főtevékenység TEÁOR-kódja), a 13.-15. jegy a gazdálkodási forma kódja, a 16.-17. jegy pedig a területi kód (a megye kódja). A törzsszám azonos az adószám első nyolc jegyével. [9027/1993. (SK. 13.) KSH-közlemény]. – A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását a pályázat kiírója a pályázók körének meghatározásához és az ellenőrzéshez használja.

Szerződéskötési ajánlat:
a támogatást nyújtó a projektjavaslat elfogadásáról szóló döntést követően szerződéskötési ajánlatot tesz a nyertes pályázónak.

Szintentartó beruházás:
a meglévő tárgyi eszközök élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, illetve olyan új tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, amelynek célja a beruházó által korábban használt tárgyi eszközök lecserélése anélkül, hogy az új eszközök a termékben, a nyújtott szolgáltatásban, illetve a termelési vagy szolgáltatási folyamatban (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) alapvető változást hoznának.

Támogatáshalmozódás:
egyéb források felhasználása esetén a támogatások összeadódnak, ezt nevezzük támogatáshalmozódásnak. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás, származzék bármely államháztartási forrásból, támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendeletben meghatározott küszöbértékeket.

Támogatástartalom:
a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt, a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás formájától függő érték. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Támogatási intenzitás:
a támogatás felső határának mérőszáma, amely a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend. 12.§ (1)-(3)]

Támogatási szerződés:
a projektjavaslat elfogadása esetén a pályázat kiírója és a pályázó(k) között megkötendő szerződés.

Technológiai központ:
a műszaki kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlatban használható eszközzé, szolgáltatássá, eljárássá formálásában jártas szervezet.

Természetbeni hozzájárulás (in kind):
eszközök, felszerelések vagy egyéb vagyontárgyak révén való hozzájárulás a szervezet működéséhez, programok megvalósulásához.

Témavezető:
az a személy, aki a pályázó megbízásából a projektnek a pályázóra eső részéért felelős.

Tisztelt Látogatónk!

Pályázati szótárunkat igyekszünk frissíteni. Kérjük, amennyiben elavult információt olvasott, feltétlenül jelezze azt nekünk elérhetőségeinken!

Segítségét köszönjük.

NOS Workshop terem

Info: +3620 411 4027

Szent István tér pályázat

Nyerteseink a Referencia menüpontban

“Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium”

VOLLMER-NOS napelemes fejlesztések